DİĞER
Giriş Tarihi : 13-09-2021 14:26   Güncelleme : 13-09-2021 14:26

PTT’de sendikal faaliyetlerin izne tabi tutma girişimine yargı ‘dur’ dedi

PTT’de sendikal faaliyetlerin izne tabi tutma girişimine yargı ‘dur’ dedi

KESK’e bağlı Haber-Sen’in, PTT A.Ş.’nin sendikaların faaliyet yürütmesi için idareden izin alınmasını istediği yazıyla ilgili açtığı davada, Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay kararını değerlendiren Haber Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Polat, “Bizim emniyetten ya da yönetici, müdür ve amirlerden izin alma gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Haklarımız çerçevesinde bildirilerimizi de dağıtırız, açıklamamızı da yaparız, sendikal faaliyetimizi de yürütürüz. Burada yapılmak istenen şey KESK’e bağlı Haber Sen’in faaliyetlerinin engellenmesiydi. Bunu da hukuksal olarak üstesinden geldik” dedi.

PTT, sendikalara 7 Ağustos 2020 tarihinde sendikal faaliyet yürütülmesi için idareden izin alınmasını isteyen bir yazı. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, “Basın Yayın ve İletişim Hizmet kolunda faaliyet gösteren sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve iş yerlerinde sendikal faaliyetlerini yerine getirirken idarenin işleyişinin engellenmemesi, sunulan hizmetin aksamaması, kurum personeli ve hizmet alanların bilgi güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi, yapılacak faaliyetler için uygun ortamın sağlanması amacıyla idareden izin alması, bunu da makul bir süre önce gerçekleştirmesi gerekeceğinden bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, sendikal çalışmada bulunan personele bu şartlar doğrultusunda ve konunun yasal boyutları çerçevesinde gereken kolaylığın gösterilmesinin gerektiği” belirtilmişti. KESK’e bağlı Haber-Sen ise sendikal faaliyetlerini engellemeye yönelik müdahaleyi yargıya taşımıştı.

SENDİKAL FAALİYETE MÜDAHALE KARARI

Danıştay 10. Dairesi, PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işleminin yürütülmenin durdurulmasına karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: 

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, gerek ulusal mevzuatımızda gerekse tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde, kamu otoritesinin sendikal faaliyetlere müdahale etmemesi genel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde, söz konusu işlem ile davalı idarenin, kurum bünyesinde gerçekleşecek sendikal faaliyetlerin nitelik ve içeriğini sınırlandırması sendikal faaliyetlere karışma (müdahale) niteliğinde olup bu karışmanın hukuksal dayanağı bulunmamaktadır.Diğer yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlar incelendiğinde; Mahkemenin sendika hakkının kullanılmasını engelleyen bir karışmayı "yasayla öngörülme", "demokratik bir toplum için zorunlu olma" ve "ölçülü-orantılı olma" koşullarının her biri yönünden ayrı ayrı inceleyerek sonuca ulaştığı görülmektedir. Dava konusu uyuşmazlık bu açıdan değerlendirildiğinde, sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve iş yerlerinde sendikal faaliyetler yürütürken idareden izin almasına yönelik tüm personele gönderilen 07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işlemin; bahsedilen koşulları taşımaması nedeniyle sendika hakkının kullanılmasına karışma (müdahale) niteliğinde olduğu ve örgütlenme özgürlüğünü ihlâl eden bu yönüyle uluslararası sözleşmelere ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı, düzenlemenin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.”

"SENDİKALAR ÖZGÜRDÜR"

Haber Sen Ankara 1 nolu Şube Başkanı Yaşar Polat, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu sendikaların iş yeri özgürlüğü vardır.Burada adalet yerini buldu. İş yerlerinde yöneticilere nezaketen selam vermek gerekirken zorunlu tutmuşlardı ama şimdi bu zorunluluk Danıştay kararı ile yürütmeyi durdurarak ortadan kaldırıldı. Demek ki sendikalar özgürdür ve sendikaların hiçbir şekilde iş yerlerinde yöneticilerden sendikal faaliyet yürütmek için izin alma yükümlükleri yoktur” dedi.

İZİN ALMA DAYATMASI VAR

PTT’nin gönderdiği yazıdan bu yana fiili olarak sendikal faaliyetlerin engellenmese de kurum yöneticilerinden izin almanın dayatıldığını belirten Polat, “Bizim emniyetten ya da yönetici, müdür ve amirlerden izin alma gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Haklarımız çerçevesinde bildirilerimizi de dağıtırız, açıklamamızı da yaparız, sendikal faaliyetimizi de yürütürüz. Diğer sendikaların bu tür faaliyetleri yok ve zamanında sendika içerisinde bulunan kişiler şimdi İnsan Kaynaklarında başkan oldu. Dolayısıyla burada yapılmak istenen şey KESK’e bağlı Haber Sen’in faaliyetlerinin engellenmesiydi. Bunu da hukuksal olarak üstesinden geldik” dedi.